Hyresvillkor

1. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren.

Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet samt uppfyller de villkor som uthyraren föreskriver. Namn och personnummer på hyresmannen samt adress och telefonnummer skall uppges vid bokningstillfället. Hyresmannen måste ha haft körkort i minst 5 (fem) år. Ingen uthyrning medges till personer till personer under 25 år.

Rökning respektive husdjur (hund är tillåtet i bil 5) är förbjudna i bilen, överträdelse debiteras enligt gällande prislista.

Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske efter uthyrarens skriftliga godkännande. Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller annan chaufför olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren godkänt. Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan part. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

2. Priser, Bokningsavgift, Deposition

Alla priser återfinns i gällande prislista.

Vid veckohyra erläggs bokningsavgift enligt gällande prislista och betalas vid bokningstillfället. Avgiften övergår därefter till att bli depositionsavgift vid avhämtningen. Avgiften återbetalas då husbilen återlämnas utan skador enligt hyresvillkoren.

Vid helg samt dygnsbokning erläggs en bokningsavgift vid bokningstillfället enligt gällande prislista . Avgiften övergår därefter till att bli depositionsavgift vid avhämtningen. Avgiften återbetalas då husbilen återlämnas utan skador enligt hyresvillkoren.

Hyresavgiften för hyresperioden skall vara uthyraren tillhanda senast en månad före första hyresdagen, annars avbokas hyresperioden utan återbetalning av bokningsavgiften.

3. Avbokning

Vid det fall hyresmannen avbokar sin hyresperiod utgår avbokningsavgift enligt prislista.

4. Tider

Hyresperioden där veckohyra anges avser fredag-fredag. Avhämtning samt avlämning av samtliga fordon sker normalt i intervall om en (1) timme enligt följande tider:

Avhämtning sker mellan klockan 16.00-18.00 Återlämning sker mellan klockan 09.00 – 14.00. Exakt tidpunkt meddelas hyresmannen senast en (1) månad innan hyresperiodens början.

Övriga hyresperioder och tider kan särskilt överenskommas om så är möjligt att lösa praktiskt.

5. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Ingen annan ersättning utgår på grund av att föregående hyresman skadat fordonet. Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat likvärdigt fordon. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

6. Fordonets skötsel

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 400 mil, skall detta särskilt överenskommas med uthyraren vid bokningstillfället då förpliktelser kan medföras för hyresmannen.

Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Oljan skall kontrolleras vid varje tankning.

7. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Vid det fall skada/-or till fordonet sker under hyresperiodens och som är av sådan omfattning att det kan påverka uthyrarens fortsatta uthyrningsmöjligheter skall husbilen återlämnas omedelbart efter skadans uppkomst oaktat hyresperiodens längd eller kvarvarande hyresperiod. Hyresmannen äger ingen rätt till återbetalning för denna tid som denna ej kan bruka bilen. Om återlämnande ej sker avtalsenligt har uthyraren rätt till förutom ersättning för skadan som uppkommit dessutom rätt till skadestånd motsvarande den hyresintäkt som uthyraren riskerar förlora. Exempel på skador som kan anses begränsa hyresmannens uthyrningsmöjligheter; skador som påverkar fordonets körbarhet och säkerhet, skador på interiör och/eller funktion som hindrar nästkommande hyresman från att kunna bruka bilens faciliteter och funktioner till fullo. Om hyresmannen ej med säkerhet kan bedöma skadans omfattning skall alltid konsultation med uthyraren ske för att avgöra huruvida återlämnande bör ske omedelbart. Har detta ej genomförts har uthyraren rätt till vid återlämnandet ersättningen enligt ovan.

Övriga skador av mindre betydande karaktär och som därmed ej omfattas enligt stycket ovan skall alltid rapporteras direkt efter skadetillfället till uthyraren så att denna ha möjlighet att återställa bilen till nästkommande hyresperiod. Exempel på sådan skada kan vara trasig rullgardin, nedfläckade säten, trasigt beslag/handtag. Om rapport ej sker enligt ovan äger uthyraren rätt till förutom ersättning för skadan som uppkommit dessutom rätt till skadestånd motsvarande den del av den totala hyran som uthyraren riskerar att behöva kompensera nästkommande hyresman för i form av hyresnedsättning.

Det åligger hyresmannen att vid stöld och/ eller skada på fordonet som åsamkats av okänd person, trafikolycka med fordonet eller om hyresmannen har drabbats av annan brottslighet som åsamkat fordonet skada, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Hyresmannen skall även underrätta uthyraren omedelbart vid dessa tillfällen. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtas därutöver. Vid försäkringsfall skall hyresmannen omedelbart göra skadeanmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada och dess kostnader.

– – –

8. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger hyresmannen rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyresmannen inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.

9. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder under hyresperioden p.g.a. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Om inte hyresmannen i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar för utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en avgift om 250 kr för varje överträdelse.

10. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av fordonet

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen skall tillse att utrustning som finns och för minska risken för stöld alltid används som t e x låsbygel, larm etc. Hyresmannen skall såväl i Sverige som vid en godkänd utlandsvistelse framföra och parkera fordonet med sunt förnuft för att undvika risker för skadegörelse, stöld eller annan åverkan.

Utvändig skada: Det går att teckna en självriskreducering för skador som kan uppkomma på fordonet utvändigt. Självrisken reduceras därmed med 50 % (läses i parantes nedan). Kostnad för självriskreducering återfinns i gällande prislista. Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för enligt följande:

– Trafiksjälvrisk 9000 kr (4500 kr)

– Vagnskada 9000 kr (4500 kr)

– Stöld 9000 kr (4500 kr)

– Glasskada 9000 kr (4500 kr)

– Bärgning och räddning 9000 kr (4500 kr)

– Brand 9000 kr (4500 kr)

– Stöld med nyckel 40000 kr

Uthyraren svarar för att hålla fordonet helförsäkrat. Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för. Vid skada tillfaller hela depositionsbeloppet till uthyraren oavsett skadans storlek.

Invändig skada: Alla eventuella skador som uppkommer invändigt i fordonet under hyresmannes hyresperiod och som ej kan härröras till normalt slitage eller ej finns upptagen i besiktningsprotokollet som befintlig skada, skall hyresmannen ersätta uthyraren i sin helhet. Försäkringen omfattar således ej invändiga skador. Om deposition finns obrukad skall avräkning ske från denna i första hand.

11. Avhämtande samt återlämnande

Vid hyresperiodens ingång samt utgång är det av särskild vikt att hyresmannen infinner sig vid avtalad tidpunkt. Samtliga uthyrarens fordon har en bestämd tidsintervall för avhämtning samt avlämning. Vid en försenad ankomst kan inte uthyraren garantera att en kvalitativ genomgång av fordonet kan utföras med hyresmannen.

Hyresmannen kan dessutom behöva vänta tills övriga fordons genomgångar har genomförts för att avlämning skall kunna genomföras överhuvudtaget.

Vid hyresperiodens slut skall hyresmannen återlämna fordonet enligt avtalad tidpunkt på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har överenskommits.

Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet samt enligt besiktningsprotokoll. Fordonet skall återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord både in och utvändigt. Vatten-, avlopps- och toalettank skall vara tömda. Fordonet skall alltid återlämnas med full drivmedelstank. Om fordonet återlämnas utan att dessa villkor är uppfyllda debiteras avgift enligt gällande prislista. Om hyresmannen önskar att uthyraren skall utföra dessa sysslor skall detta meddelas vid bokning och debiteras därmed som en tjänst enligt gällande prislista. Uthyraren och hyresmannen skall gemensamt besiktiga fordonet vid återlämnandet . Hyresmannen erhåller ett besiktningsprotokoll som är undertecknat av bägge parter.

Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till en sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala avgift enligt gällande prislista för ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning. Det är förenat med straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

12. Uthyrarens hävningsrätt m m

Uthyraren har rätt att häva avtalet om: a) Hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint hyresmannen om detta. b) Fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger. c) Hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av betydelse för uthyraren. d) Om uthyraren anser vid avlämningstillfället att det finns skäl för att tro att hyresmannen har oseriösa avsikter med sin förhyrning. e) Om uthyraren har anledning att anta att fordonet utsätts för onormalt slitage eller används på sätt som ej lämpligt

13. Övrigt om förhyrd kringutrustning

Hyresmannen ansvarar för att alla tillbehör som ingår under hyresperioden eller som utrustning förhyrts i en bokad tjänst återlämnas oskadat vid hyrestidens slut. All utrustning eller tillbehör som hyresmannen tar i besittning i egenskap av ovan skall skriftligt definieras i kontraktet vid avhämtandet . Vid det fall utrustning saknas eller är skadat skall hyresmannen omedelbart ersätta uthyraren med motsvarande belopp som det kostar uthyraren att införskaffa det/den skadade eller förlorade utrustningen. Om deposition finns obrukad skall avräkning ske från denna i första hand.

14. Kreditupplysning

Vi tar regelmässigt kreditupplysning på samtliga hyresmän/hyrestagare. Föreligger betalningsanmärkningar, utmätning eller restförda skatter/avgifter äger vi rätten att neka uthyrning.